นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

 ประวัติวิทยาลัยฯ
 คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
 กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
 หลักสูตร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
† - ผู้บริหารสถานศึกษา
 - บุคลากรของสถานศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร  
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
- ผังวิทยาลัย
 
ประมวลภาพกิจกรรม (//Photo)
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์
   

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ช่างไฟฟ้ากำลัง

 เทคนิคยานยนต์

 ช่างก่อสร้าง

 ช่างเชื่อมโลหะ

 บริหารธุรกิจ

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 วท.เชียงราย

 วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย

 วอศ.เชียงราย

 วก.เวียงเชียงรุ้ง

 วก.เชียงราย

 วษท.เชียงราย

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา
            ๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย          จำนวน ๑ อัตรา
            ๒. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน ๑ อัตรา
          รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่งานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (ในวัน และเวลาราชการ)
          ปร
ะกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ)

          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา
             - เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา
          รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่งานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (ในวัน และเวลาราชการ)
          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ)

       ตามที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น วิทยาลัยการอาชีพเทิง ขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
       - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
       ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้นวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
             ชื่อตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๓๐๔ จำนวน ๑ อัตรา
             (คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ
             /อมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี)
             กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
          ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เฉพาะเวลาราชการ)
          ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมายน ๒๕๕๗

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง 
กำหนดการปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปรการศึกษา ๒๕๕๖ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้กำหนดให้มีการ ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
          มีกำหนดการต่าง ๆ ที่นักเรียน/นักศึกษา ควรทราบ ตามเอกสารแนบ

 

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม (ตึกวิทยบริการ) วิทยาลัยการอาชีพเทิง

<<< Click 
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
การรับมอบตัว และจองอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งการ นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

<<< Click 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

<<< Click 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ณ ร.ร.ตชด.สมถวิลจินตมัย บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

<<< Click 
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการเข้าตรวจ หน่วยมาตรฐานดีเด่น
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกาา ๒๕๕๖
ประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง
ณ หน่วยวิทยาลัการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย

<<< Click
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕
การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒
ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

<<< Click 

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ร่วมงาน "พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน"
เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) อ.เทิง จ.เชียงราย

<<< Click 

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมงาน Open House ท.ว.ปริทัศน์ ๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย

<<< Click 
 
 

โครงการ “ทาทา สานฝันปันอาชีพ”
มอบเครื่องมือช่างไฟฟ้าสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูสุพจน์    ตื้อคำ

    บทความ  วิชาการที่น่าสนใจ

การศึกษาภาพลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพเทิง (update 20/12/2013)
ชื่อผู้วิจัย : นายทฤนห์    อินทจักร์
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 วก.เทิง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง    พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย 
: นางญาฎา  วรรณสอน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย   : นายกเชษฐ์     กิ่งชนะ
ตำแหน่ง  
: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
          >>>  คู่มือครูที่ปรึกษา
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ตรวจประเมินวันที่ ๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดย อศจ.น่าน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 วก.เทิง

รายงานการดำเนินงานและผลการประเมินตามตัวชี้วัดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2553 วก.เทิง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2552 วก.เทิง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางญาฎา  วรรณสอน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

หนังสือ ที่ ศธ.0206.4/ว.17  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ)
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
    - แบบ ก.ค.ศ. 1
    - แบบ ก.ค.ศ. 1/1
 
  - ก.ค.ศ.2
    - ก.ค.ศ.3
    - ก.ค.ศ. 3/1 สายสอน
    - ก.ค.ศ. 3/2 สายบริหารสถานศึกษา
    - ก.ค.ศ. 3/3 สายบริหารการศึกษา
    - ก.ค.ศ. 3/4 สายนิเทศน์การศึกษา
 

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของวิทยาลัยการอาชีพเทิง โดย นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธฺ์ รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการ  

การบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  โดย ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 

รายงานการประเมินโครงการ เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless” ในงานสารบรรณ ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  โดยรองศรเพชร    บุญอิ่ม

eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com