นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

 ประวัติวิทยาลัยฯ
 คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
 กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
 หลักสูตร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข้อมูล 9 ประเภท

 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
† - ผู้บริหารสถานศึกษา
 - บุคลากรของสถานศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร  
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
- ผังวิทยาลัย
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม (ข้อมูลจังหวัด)
 
ประมวลภาพกิจกรรม (//Photo)
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์
   

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ช่างไฟฟ้ากำลัง

 เทคนิคยานยนต์

 ช่างก่อสร้าง

 ช่างเชื่อมโลหะ

 บริหารธุรกิจ

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 วท.เชียงราย

 วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย

 วอศ.เชียงราย

 วก.เวียงเชียงรุ้ง

 วก.เชียงราย

 วษท.เชียงราย

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557 (ตัวอย่าง)


แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 6 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ทำพ
ิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวัน 12 สิงหามหาราชินี โดยนายสมยศ พันธุ์กสิกร เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม รวมถึงมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง และโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพ
เทิง


<<< Click 
ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง ร่วมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดอบรมให้ความรู้ โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ให้กับประชานชน
ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง


<<< Click 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ผอ.สมยศ พันธุ์กสิกร มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แก่นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพเทิง ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค. 57
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิจิตร<<< Click 
โครงการขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในระหว่าง วันที่ 11 - 14 , 19 -20 และวันที่ 26 - 27 ก.ค. 2557
ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านเกี๋ยง คุรุราษฎร์วิทยา (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย)
<<< Click 
โครงการขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในระหว่าง วันที่ 11 - 14 , 19 -20 และวันที่ 26 - 27 ก.ค. 2557
ณ ศูนย์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม (เทศบาลตำบลไม้ยา)
<<< Click 
โครงการขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในระหว่าง วันที่ 11 - 14 , 19 -20 และวันที่ 26 - 27 ก.ค. 2557
ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า)
<<< Click 
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ช่วงบ่าย)
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเทิง ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยถวายยังวัดเทิงเสาหิน วัดอำมาตร์ และวัดพระนาคแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเทิง


<<< Click 
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ช่วงเช้า)
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเพลพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานศึกษา 13 กรกฎาคม 2536
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง


<<< Click 
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
"ปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ" วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน ปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้กับประชาชนอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชน มาร่วมงานและออกบูทบริการต่าง อย่างพร้อมเพียง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง

<<< Click 
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
พิธีถวายราชสักการะ ร. และสวนสนามกองลูกเสือหน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองลูกเสือไทย ก.ค. ๒๕๕๗
(
เลื่อนมาจัดวันที่ ก.ค. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวันพุธ มีชั่วโมงกิจกรรม เพื่อไม่ให้กระทบเวลาเรียนนักเรียนนักศึกษา)

ณ สนามกีฬา
วิทยาลัยการอาชีพเทิง

<<< Click 
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
บรรยากาศการรับเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอ
ประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง<<< Click 
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้อำนวยการสมยศ  พันธุ์กสิกร รับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา "อาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด" อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล ประเภทหญิง และรางวัลชนะเลิศ หมากล้อม ประเภทคู่ผสม
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเทิง<<< Click 
 

โครงการ “ทาทา สานฝันปันอาชีพ”
มอบเครื่องมือช่างไฟฟ้าสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูสุพจน์    ตื้อคำ

    บทความ  วิชาการที่น่าสนใจ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2556 วก.เทิง 
การศึกษาภาพลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพเทิง (update 20/12/2013)
ชื่อผู้วิจัย : นายทฤนห์    อินทจักร์
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 วก.เทิง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง    พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย 
: นางญาฎา  วรรณสอน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย   : นายกเชษฐ์     กิ่งชนะ
ตำแหน่ง  
: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
          >>>  คู่มือครูที่ปรึกษา
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ตรวจประเมินวันที่ ๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดย อศจ.น่าน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 วก.เทิง

รายงานการดำเนินงานและผลการประเมินตามตัวชี้วัดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2553 วก.เทิง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2552 วก.เทิง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางญาฎา  วรรณสอน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

หนังสือ ที่ ศธ.0206.4/ว.17  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ)
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
    - แบบ ก.ค.ศ. 1
    - แบบ ก.ค.ศ. 1/1
 
  - ก.ค.ศ.2
    - ก.ค.ศ.3
    - ก.ค.ศ. 3/1 สายสอน
    - ก.ค.ศ. 3/2 สายบริหารสถานศึกษา
    - ก.ค.ศ. 3/3 สายบริหารการศึกษา
    - ก.ค.ศ. 3/4 สายนิเทศน์การศึกษา
 

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของวิทยาลัยการอาชีพเทิง โดย นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธฺ์ รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการ  

การบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  โดย ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 

รายงานการประเมินโครงการ เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless” ในงานสารบรรณ ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  โดยรองศรเพชร    บุญอิ่ม

eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com