นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

 ประวัติวิทยาลัยฯ
 คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
 กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
 หลักสูตร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข้อมูล 9 ประเภท

 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
† - ผู้บริหารสถานศึกษา
 - บุคลากรของสถานศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร  
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
- ผังวิทยาลัย
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม (ข้อมูลจังหวัด)
 
ประมวลภาพกิจกรรม (//Photo)
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์
   

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ช่างไฟฟ้ากำลัง

 เทคนิคยานยนต์

 ช่างก่อสร้าง

 ช่างเชื่อมโลหะ

 บริหารธุรกิจ

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 วท.เชียงราย

 วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย

 วอศ.เชียงราย

 วก.เวียงเชียงรุ้ง

 วก.เชียงราย

 วษท.เชียงราย

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง ประกาศผล
การเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
       ตามที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๐ มีนาคม - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บัดนี้ ครูผู้สอนได้ทำการสอนและประเมินผลการเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการเรียนดังนี้
 

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ช่วงบ่าย)
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเทิง ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยถวายยังวัดเทิงเสาหิน วัดอำมาตร์ และวัดพระนาคแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเทิง


<<< Click 
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ช่วงเช้า)
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเพลพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานศึกษา 13 กรกฎาคม 2536
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง


<<< Click 
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
"ปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ" วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน ปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้กับประชาชนอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชน มาร่วมงานและออกบูทบริการต่าง อย่างพร้อมเพียง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง

<<< Click 
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
พิธีถวายราชสักการะ ร. และสวนสนามกองลูกเสือหน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองลูกเสือไทย ก.ค. ๒๕๕๗
(
เลื่อนมาจัดวันที่ ก.ค. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวันพุธ มีชั่วโมงกิจกรรม เพื่อไม่ให้กระทบเวลาเรียนนักเรียนนักศึกษา)

ณ สนามกีฬา
วิทยาลัยการอาชีพเทิง

<<< Click 
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
บรรยากาศการรับเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอ
ประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง<<< Click 
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้อำนวยการสมยศ  พันธุ์กสิกร รับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา "อาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด" อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล ประเภทหญิง และรางวัลชนะเลิศ หมากล้อม ประเภทคู่ผสม
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเทิง<<< Click 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พิธีรับมอบยานพาหะนะ และเก้าอี้ จากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
<<< Click
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
การตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากร นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ณ หอ
ประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง<<< Click 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
<<< Click 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับขนส่งจังหวัดเชียงราย
จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น
วิชา การขับขี่ยานพาหนะ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
ณ ห้องประชุม ตึกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเทิง<<< Click 
วันที่ ๒๔ พ.ค. ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค. ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
โดยวิทยาลัยการอาชีพเทิง


<<< Click 
 

โครงการ “ทาทา สานฝันปันอาชีพ”
มอบเครื่องมือช่างไฟฟ้าสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูสุพจน์    ตื้อคำ

    บทความ  วิชาการที่น่าสนใจ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2556 วก.เทิง 
การศึกษาภาพลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพเทิง (update 20/12/2013)
ชื่อผู้วิจัย : นายทฤนห์    อินทจักร์
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 วก.เทิง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง    พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย 
: นางญาฎา  วรรณสอน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย   : นายกเชษฐ์     กิ่งชนะ
ตำแหน่ง  
: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
          >>>  คู่มือครูที่ปรึกษา
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ตรวจประเมินวันที่ ๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดย อศจ.น่าน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 วก.เทิง

รายงานการดำเนินงานและผลการประเมินตามตัวชี้วัดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2553 วก.เทิง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2552 วก.เทิง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางญาฎา  วรรณสอน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

หนังสือ ที่ ศธ.0206.4/ว.17  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ)
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)
    - แบบ ก.ค.ศ. 1
    - แบบ ก.ค.ศ. 1/1
 
  - ก.ค.ศ.2
    - ก.ค.ศ.3
    - ก.ค.ศ. 3/1 สายสอน
    - ก.ค.ศ. 3/2 สายบริหารสถานศึกษา
    - ก.ค.ศ. 3/3 สายบริหารการศึกษา
    - ก.ค.ศ. 3/4 สายนิเทศน์การศึกษา
 

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของวิทยาลัยการอาชีพเทิง โดย นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธฺ์ รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการ  

การบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  โดย ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 

รายงานการประเมินโครงการ เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless” ในงานสารบรรณ ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  โดยรองศรเพชร    บุญอิ่ม

eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com