สื่อการเรียนการสอน   วิชา  การบัญชีเบื้องต้น  2   รหัส  2201-1003รายวิชา                                 เรียบเรียงโดย  นางสาวกฤษณา    วิชา                             เข้าสู่บทเรียน สารบัญ

 

สารบัญ

หน่วยที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

                    -    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยงกับการซื้อขายสินค้า

                    -   เงื่อนไขการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

                    -   เงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

                    -   ภาษีมูลค่าเพิ่ม

                    -  แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่    1

                    -  เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่  1

                   -  จุดประสงค์รายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่  1 หน่วยที่  2 หน่วยที่  3 หน่วยที่  4
หน่วยที่  5 หน่วยที่  6 หน่วยที่  7 แบบประเมินผลการเรียน