ระบบหน่วย

ระบบหน่วย  หน่วยวัดพื้นฐานของระบบเอสไอ  (SI-Unit) มี 7 หน่วยคือ

        ตารางที่ 1.1 หน่วยวัดพื้นฐานของระบบเอสไอ (SI-Unit)

ปริมาณ

หน่วยวัด

สัญลักษณ์

ความยาว

เมตร

M

มวล

กิโลกรัม

Kg

เวลา

วินาที

S

กระแสไฟฟ้า

แอมแปร์

A

อุณหภูมิ

เคลวิน

K

ปริมาณของสสาร

โมล

Mol

ความเข้มของการส่องสว่าง

แคนเดลา

cd

 

นอกจากนั้นยังมีหน่วยวัดอื่น ๆ อีก เช่น  หน่วยวัดของแรง  งาน  พลังงาน  กำลัง  ปริมาตร  ความดัน  เป็นต้น

 

ตารางที่ 1.2  หน่วยวัดของระบบเอสไอ (SI-Unit)

ปริมาณ

หน่วยวัด

สัญลักษณ์

สูตร

แรง

นิวตัน

N

Kg.m/s2

งาน  พลังงาน  ปริมาณความร้อน

จูล

J

N.m

ปริมาตร

ลูกบาศก์เมตร

M3

-

 

ลิตร

L

1000 cm3 = 0.1 m3

กำลังงาน

วัตต์

W

J/s = N.m/s

แรงบิด

นิวตัน-เมตร

N.m

-

ความดัน

ปาสคาล

Pa

N/m2

 

กากบาท: BACK

 

กากบาท: GO