คำนิยามของหน่วยต่าง ๆ

 หน่วยวัดความยาว

หน่วยวัดความยาวนิยมใช้เป็น   เมตร  กิโลเมตร  หรือ  มิลลิเมตร   เซนติเมตร  นอกจากนั้นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษจะบอกเป็น  นิ้ว  ฟุต   หลา  และไมล์  เป็นต้น

 

 พื้นที่ (Area)

      พื้นที่ (A) พื้นที่มีหน่วยวัดเป็น   ตารางมิลลิเมตร (mm2) ตารางเซนติเมตร (cm2หรือตารางเมตร (m2) เช่น  พื้นที่  ตารางเซนติเมตร  หมายถึง  ขนาดของพื้นที่ที่มีขนาดความกว้าง  1 cm มีความยาว 1 cm

 

 

 

 

 

 

ปริมาตร (Volume)

      ปริมาตรมีหน่วยวัดเป็น  ลูกบาศก์  เช่น  ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)   ลูกบาศก์เมตร (m3) ลูกบาศก์ฟุต  (ft3) เช่น  พื้นที่  ตารางเซนติเมตร  หมายถึง  ขนาดของพื้นที่ที่มีขนาดความกว้าง 1 cm มีความ 1 cm

 

 

 

 

 

หน่วยของแรงงานหรือน้ำหนัก

      แรงเป็นปฏิภาคโดยตรงกับมวลกับอัตราเร่ง   แรง  นิวตัน (N) หมายถึง  แรงที่ทำให้มวล 1 กิโลกรัม (kg) เคลื่อนที่อัตราเร่ง  เมตร (m) ต่อวินาทีกำลังสอง

            1 N         = 1 kg,m/s2                           1 kg        = 9.81 N

จากกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน  ;  F  =  m.a

                                            แรง  มวล x ความเร่ง

                                                W    =  m.a

คำบรรยายภาพแบบลูกศรลง: m
                                                 M   =  น้ำหนักหรือแรง มีหน่วยเป็น N

                                              g    =  ค่าความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเท่ากับ 9.81 m / s2~ 10 m / s2

                         W = mg         

 

หน่วยของงานและกำลัง

งาน (Work) คือ  แรงคูณด้วยระยะทางที่เคลื่อนที่ไปตามแนวแรง   ในหน่วยวัดระบบเอสไอจะมีหน่วยเป็น  จูล (J) งาน 1 จูล  หมายถึง  การออกแรง 1 นิวตันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงเป็นระยะทาง 1 เมตร

                     1 J           = 1 N.m

                                                   

กำลัง (Power)  คือ  งานที่ทำได้ต่อ 1 หน่วยเวลา  มีหน่วยเป็น  วัตต์ (w)

                     กำลัง      =

กำลัง 1 N.m/s            = 1 J/s    = w (วัตต์)

                     1 HP.      = 550ft-lb/s          = 746 w

                     1 PS.      = 75 kg.m/s          = 736 w

 

หน่วยของความดัน

ความดัน  คือ  แรงที่กระทำกับพื้นที่หนึ่งตารางหน่วย  ดังนั้นหน่วยของความดันก็คือ  “นิวตันต่อตารางเมตร (N/m2หรือ  เรียกว่า  ปาสคาล (Pascal)  เขียนย่อว่า Pa

                                          1 Pa                      =             1 N/m2

                                          1 bar                     =             105  N/m2

 

กากบาท: BACK
กากบาท: GO