แผนการจัดการเรียนรู้

 

หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง ..2546)

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

กล่องข้อความ: MENU
 

 

 

 

 

รหัส 2101-1002   วิชา   งานส่งกำลังรถยนต์       

 

 

 

 

 

 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง ..2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                                                                                         สาขาวิชาเครื่องกล

รหัสวิชา 2101-1002                         วิชา   งานส่งกำลังรถยนต์                   จำนวน 3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

 


 

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง  ส่วนประกอบ  หน้าที่การทำงาน  คลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลา

       กลาง  เฟื่องท้ายและเพลาขับล้อ

2.  เพื่อให้สามารถถอดประกอบ   ตรวจสอบสภาพ  คลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟื่องท้ายและ

      เพลาขับล้อ

3.  เพื่อให้มีกิจนิจสัยที่ดีในการทำงาน  รับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ   ตรงต่อเวลา   สะอาดปลอด

                   ภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

 

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานและถอดประกอบระบบส่งกำลัง

          2. ตรวจสภาพส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ

          3. ถอดประกอบชิ้นส่วนของส่วนประกอบต่างๆ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  โครงสร้าง  ส่วนประกอบ  หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบ  ตรวจสอบสภาพของคลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟื่องท้ายและเพลาขับล้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

 

รหัสวิชา 2101-1002                            วิชา   งานส่งกำลังรถยนต์                 จำนวน 3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

จำนวนคาบ(ชม.)

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย

จิตพิสัย

1.

2.

3.

4.

คลัตช์

เกียร์

เพลากลางและข้อต่อ

เฟืองท้าย

5

8

5

2

22

35

22

8

3

5

3

2

30

48

30

12

รวม

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้

 

รหัสวิชา 2101-1002                    วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                    จำนวน 3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

 

 

 

ชื่อหน่วย / หัวข้อย่อย

ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ความรู้

ทักษะ

กิจนิสัย

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

1

คลัตช์

/

/

/

 

 

 

/

 

/

 

2

เกียร์

 

/

/

 

 

 

/

/

 

/

3

เพลากลางและข้อต่อ

/

/

/

 

 

 

/

/

/

 

4

เฟืองท้าย

 

/

/

 

 

 

/

/

 

/

 

หมายเหตุ 

ระดับความรู้         1 = ความจำ                            2 = ความเข้าใจ                    3 = การนำไปใช้

4 = วิเคราะห์                        5 = สังเคราะห์                    6 = ประเมินค่า

ทักษะ            1  =  การทำตามแบบ   2 = ถูกต้องแม่นยำ

กิจนิสัย           1  =  การประเมินคุณค่า          2 = การจัดระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้

วิชา     งานส่งกำลังรถยนต์        2100-1002

 หน่วยที่ 1  คลัตช์
เรื่อง         ประเภทการขับเคลื่อน

                 -  การควบคุมคลัตช์ด้วยกลไก

                 -   การควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมัน

                 -  การตรวจซ่อมการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน

                  -  การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์

ครั้งที่ 1-5

จำนวน    5  ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1. อธิบายหน้าที่และประเภทของคลัตช์ได้

2. สามารถถอดประกอบ และปรับแป้นเหยียบ

    คลัตช์ได้

3. สามารบริการปรับแต่งการควบคุมคลัตช์ด้วย

    น้ำมันได้

4. สามารถถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้อง 

    แม่ปั๊มคลัตช์ได้

5. สามารถถอดประกอบชุดคลัตช์แบบต่างๆ ได้

 

1.1 ประเภทการขับเคลื่อนอธิบายหน้าที่และประเภทของคลัตช์ได้

1.2           หน้าที่และประเภทของคลัตช์

1.3           ชนิดจานคลัตช์และล้อช่วยแรง

2.1 การควบคุมคลัตช์แบบกลไกสายสลิงและตัวกดคลัตช์

2.2 การตรวจปรับแป้นเหียบคลัตช์และระยะฟรีสายคลัตช์

3.1 การควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมัน

3.2 คุณสมบัติของน้ำมัน คลัต์และการวิเคราะห์ข้อขัดข้อง

      คลัตช์

3.3 การบริการปรับแต่งการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำัน

4.1 การถอดและตรวจสภาพชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์

4.2 การประกอบชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์

4.3 งานถอดและซ่อมกระบอกคลัตช์

5.1 การถอดตรวจและประกอบชุดคลัตช์แบบสปริงหวี

5.2 การถอดตรวจและประกอบชุดคลัตช์แบบสปริงขด

5.3 การเตรียมประกอบกระปุกเกียร์เข้ากับเครื่องยนต์

วิธีการสอน    บรรยาย /ถาม - ตอบ

สื่อการสอน

แผ่นใส 1.1-1.4

ใบความรู้

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

 

     

 

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 1

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                จำนวน 3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  คลัตช์
เรื่อง       1. ประเภทของคลัตช์

2. การควบคุมคลัตช์ด้วยกลไก

3.  การควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมัน

4. การตรวจซ่อมการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน

5. การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์                                                           เวลา  5 ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

การขับเคลื่อนรถยนต์ คือกลไกการส่งด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องต้นกำลัง ผ่านล้อช่วยแรง คลัตช์   กระปุกเกียร์  เฟืองท้าย  เพลาขับล้อไปขับเคลื่อนล้อรถยนต์ให้รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยตัวเองตามความเร็วหลายระดับ  และเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้ตามผู้ขับที่ต้องการ

 

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องคลัตช์

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหน้าที่และประเภทของคลัตช์ได้

2. ปรับตั้งการควบคุมคลัตช์ด้วยกลไกได้

3.  บริการระบบการควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมันได้

4. บริการการตรวจซ่อมการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมันได้

5. บริการการตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ได้

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

          1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

          2. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามนำ เช่น

              คำถาม 1. การส่งกำลังจากเครื่องยนต์ถึงล้อมีอะไรบ้าง

                     2. รถยนต์รุ่นใหม่มีระบบส่งกำลังแบบใด

 

3. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้แผ่นใน ใบความรู้ ประกอบการบรรยายและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้ได้สาระของการเรียนเรื่อง

             1. ประเภทของคลัตช์ได้

2. การควบคุมคลัตช์ด้วยกลไก

3.  การควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมัน

4. การตรวจซ่อมการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน

5. การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์                   

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบความรู้

          2. แผ่นใส

          3. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน

          4. แบบทดสอบรายหน่วย

 

การประเมินผล

          จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. การขับเคลื่อนรถยนต์แบ่งออกเป็น……………..ประเภท

1.1           ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.2           …………………………………………...

1.3           ……………………………………………

2.    หน้าที่ของคลัตช์คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ชนิดจานคลัตช์มี………………..ชนิด

3.1   ………………………………………

3.2   ……………………………………….

3.3   ……………………………………….

                           3.4   ……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์  2100-1002

หน่วยที่ 1 คลัตช์

เรื่อง         ประเภทการขับเคลื่อน

ครั้งที่ 1-5

จำนวน   25  ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1. อธิบายหน้าที่และประเภทของคลัตช์ได้

2. สามารถถอดประกอบ และปรับแป้น

   เหยียบคลัตช์ได้

3. สามารบริการปรับแต่งการควบคุมคลัตช์ด้วย  

    น้ำมันได้

4. สามารถถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อขัด 

   ข้องแม่ปั๊มคลัตช์ได้

5.  สามารถถอดประกอบคลัตช์แบบต่างๆ ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการขับเคลื่อน

หน้าที่และประเภทของคลัตช์

ชนิดจานคลัตช์และล้อช่วยแรง

การควบคุมคลัตช์แบบกลไกสายสลิงและตัวกด

   คลัตช์

การตรวจปรับแป้นเหียบคลัตช์และระยะฟรีสาย

   คลัตช์

การควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมัน

คุณสมบัติของน้ำมัน คลัต์และการวิเคราะห์ข้อขัด

    ข้องคลัตช์

การบริการปรับแต่งการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำัน

การถอดและตรวจสภาพชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์

การประกอบชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์

งานถอดและซ่อมกระบอกคลัตช์

การถอดตรวจและประกอบชุดคลัตช์แบบสปริงหวี

การถอดตรวจและประกอบชุดคลัตช์แบบสปริงขด

- การเตรียมประกอบกระปุกเกียร์เข้ากับเครื่องยนต์

วิธีการสอน    สาธิต - บรรยาย

สื่อการสอน

เครื่องมือเบื้องต้น

ชุดฝึกเครื่องยนต์

ใบงาน

ใบประเมินผล

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  จากใบประเมินผล

 

     

 

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 1

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                      จำนวน 3 หน่วยกิต  6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  คลัตช์
เรื่อง         1. ประเภทการขับเคลื่อน

2. การควบคุมคลัตช์ด้วยกลไก

3.  การควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมัน

4. การตรวจซ่อมการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน

5. การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์                                                            เวลาสอน 25 ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

การขับเคลื่อนรถยนต์ คือกลไกการส่งด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องต้นกำลัง ผ่านล้อช่วยแรง คลัตช์   กระปุกเกียร์  เฟืองท้าย  เพลาขับล้อไปขับเคลื่อนล้อรถยนต์ให้รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยตัวเองตามความเร็วหลายระดับ  และเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้ตามผู้ขับที่ต้องการ

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. เพื่อให้มีความรู้หน้าที่และประเภทของคลัตช์ได้

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายประเภทของการขับเคลื่อนรถยนต์ได้

          2. อธิบายหน้าที่และประเภทคลัตช์ได้

          3. อธิบายชนิดจานคลัตช์และล้อช่วยแรงได้

             4. ถอดประกอบจานคลัตช์และล้อช่วยแรงอย่างตระหนักถึงความปลอดภัยได้

          5. อธิบายการควบคุมคลัตช์แบบกลไกสายสลิงและตัวกดคลัตช์

        6. อธิบายการตรวจปรับแป้นเหยียบคลัตช์และระยะฟรีสายคลัตช์

          7. อธิบายการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมันได้

        8. อธิบายคุณสมบัติน้ำมันคลัตช์ได้

          9. อธิบายขั้นตอนการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องแม่ปั๊มคลัตช์ได้

          10. อธิบายขั้นตอนการถอดประกอบชุดคลัตช์แบบต่างๆได้

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

                 1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการชี้แจงการใช้ใบงาน เรื่อง ประเภทการขับเคลื่อน

              2. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้ใบงาน ใบประเมินผลงานพร้อมทั้งสาธิตประกอบการบรรยายและอภิปราย

                       เนื้อหาร่วมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ   เรื่อง ประเภทการขับเคลื่อน

                   3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบงาน โดยผู้สอนคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

          4. ผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบงาน

          2. แผ่นใส

          3. ใบประเมินผล

การประเมินผล  จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้   ....................................................................................................................

 

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 1  คลัตช์

เรื่อง ประเภทการขับเคลื่อน

ใบงานที่ 1

เวลา 5 ชั่วโมง

 

อุปกรณ์ – เครื่องมือและวัสดุ

1. ชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

2. เครื่องมือเบื้องต้น (ประแจปากตาย  ประแจแหวน  ประแจรวม  ประแจกระบอก  ไขควง)

3. โต๊ะปฏิบัติงาน

4. ถาดใส่ชิ้นส่วน

5. ถาดรองน้ำ

6. ผ้าทำความสะอาด

7. ผงซักฟอก

8. ปืนเป่าลมพร้อมสาย

ลำดับขั้นการปฏิบัติ

ตรวจสอบ

1. เตรียมชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

2. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ

3. ตรวจสภาพความพร้อมของชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

 

 

       

 

ใบประเมินผล

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 1  คลัตช์

งาน ประเภทการขับเคลื่อน

ประกอบใบงานที่ 1-5

วันที่ .................

หัวข้อการประเมิน

คะแนน

บันทึกเพิ่มเติม

1. การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

2. ความถูกต้องในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

3. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

 

 

4. ความสำเร็จของงาน

 

 

5. การรักษาวินัย

 

 

6. ความปลอดภัย

 

 

7. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

 

 

8. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

9. การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

10. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน

 

 

รวม

 

 

       

 

 

หมายเหตุ         คะแนนเต็ม 10 คะแนน   (ข้อละ 1 คะแนน)

ผลการประเมิน   ได้คะแนน       9 – 10                   ดีมาก

                                      7 – 8           ดี

                                      5 – 6           พอใช้

                                      ต่ำกว่า 5         ปรับปรุง

 

 

ผลการประเมิน                        o  ดีมาก            o  ดี            o พอใช้          o ปรับปรุง

 

 

ลงชื่อ .................................................... (ผู้ประเมิน)

แบบทดสอบรายหน่วย

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.  สาเหตุที่คลัตช์ไม่ส่งกำลัง

1.1  ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.3  …………………………………………...

1.4  ……………………………………………

3.    หน้าที่ของกลไกกดคลัตช์คือ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  จงอธิบายการปรับแป้นเหยียบคลัตช์มาพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  จงบอกชิ้นส่วนของแม่ปั๊มคลัตช์

                                 1.1 ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.3  …………………………………………...

1.4  ……………………………………………

5. จงอธิบายขั้นตอนการประกอบชุดคลัตช์มาพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  จงอธิบายขั้นตอนการไล่ลมคลัตช์มาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.  จงบอกชิ้นส่วนของแม่ปั๊มคลัตช์แบบสปริงหวี

                                 1.1 ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.3  …………………………………………...

1.4 ……………………………………………

 

 

8. จงอธิบายขั้นตอนการประกอบชุดคลัตช์แบบสปริงขดมาพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.  จงอธิบายการทำงานของคลัตช์แบบสปริงหวีมาพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้

วิชา     งานส่งกำลังรถยนต์        2100-1002

 หน่วยที่ 1  เกียร์

เรื่อง         - กระปุกเกียร์แบบไม่ใช้ซินโครเมช

                 - กระปุกเกียร์แบบซินโครเมช

                 -  ขบวนการส่งกำลังกระปุกเกียร์

                 - การตรวจซ่อมกระุกเกียร์รถขับล้อหลัง

                 - การส่งกำลังเกียร์รถขับล้อหน้า

                 - การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

                 - การส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ ล้อ

                 -  การทำงานและการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ

ครั้งที่ 6-13

จำนวน    8  ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบไม่  
     ใช้ซินโครเมชได้

2. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบใช้  

     ซินโครเมชได้

3. อธิบายการหาอัตราทดและประสิทธิภาพของ

    กระปุกเกียร์ได้

4. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อขัด

    ข้องกระุกเกียร์รถขับล้อ หลัง

5. อธิบายการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ส่วน 

    ประกอบกระปุกเกียร์ขับล้อหน้าได้

6. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อ

     ขัดข้องกระุกเกียร์รถขับล้อหน้าได้

7. อธิบายการวิเคราะห์ข้อขัดข้องกระปุกเกียร์

    ขับ ล้อได้

8. อธิบายหลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติได้

1.1 กระปุกเกียร์แบบเฟืองเลื่อน

1.1 กระปุกเกียร์แบบขบคงตัว

2.1 ลำดับการส่งถ่ายกำลังกระปุกเกียร์ซินโครเมช4 ความเร็ว

2.2 ซินโครเมชแบคลัตช์กรวยและเฟืองทองเหลือง

2.3 กลไกคันเกียร์และการล็อกเกียร์

2.4 เทคนิคการใช้เกียร์รถ   ยนต์

3.1 การส่งกำลังและประสิทธิภาพการส่งกำลัง

3.2.ทอร์กระบบส่งกำลัง

3.3 อัตราทดเฟื่องกระปุกเกียร์

4.1 การถอดเสื้อกระปุกเกียร์และชุดเฟืองเกียร์

4.2 การถอดชิ้นส่วนและวิเคราะห์สภาพชิ้นส่วนกระปุกเกียร์

4.3 การประกอบชิ้นส่วนกระปุกเกียร์

5.1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรถขับล้อหน้า

5.2 ส่วนประกอบและการส่งถ่ายกำลังของแต่ละเกียร์

5.3 ส่วนประกอบและการส่งถ่ายกำลังชุดเฟืองดอกจอก

วิธีการสอน    บรรยาย /ถาม - ตอบ

สื่อการสอน

ใบความรู้

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

 

โครงการจัดการเรียนรู้

วิชา     งานส่งกำลังรถยนต์        2100-1002

 หน่วยที่ 1  เกียร์

เรื่อง         - กระปุกเกียร์แบบไม่ใช้ซินโครเมช

                  - กระปุกเกียร์แบบซินโครเมช

                 -  ขบวนการส่งกำลังกระปุกเกียร์

                 - การตรวจซ่อมกระุกเกียร์รถขับล้อหลัง

                 - การส่งกำลังเกียร์รถขับล้อหน้า

                 - การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

                 - การส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ ล้อ

                 -  การทำงานและการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ

ครั้งที่ 6-13

จำนวน   8  ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบไม่  
     ใช้ซินโครเมชได้

2. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบใช้  

     ซินโครเมชได้

3. อธิบายการหาอัตราทดและประสิทธิภาพของ

    กระปุกเกียร์ได้

4. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อขัด

    ข้องกระุกเกียร์รถขับล้อ หลัง

5. อธิบายการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ส่วน 

    ประกอบกระปุกเกียร์ขับล้อหน้าได้

6. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อ

     ขัดข้องกระุกเกียร์รถขับล้อหน้าได้

7. อธิบายการวิเคราะห์ข้อขัดข้องกระปุกเกียร์

    ขับ ล้อได้

8. อธิบายหลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติได้

5.4 การบำรุงรักษากระุกเกียร์ขับล้อหน้า

6.1 การตรวจและการถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์

6.2งานประกอบชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์

6.3 การตรวจซ่อมชุดเฟืองดอกจอก

7.1 การส่งกำลังของกระปุกเกียร์ขับ ล้อแบบเฟือง

7.2 การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ ล้อ

7.3 การตรวจซ่อมชุดเพลาขับล้อหน้ารถขับ  4  ล้อ

8.1 การส่งถ่ายกำลังของทอร์กคอนเวอร์เตอร์

8.2 การส่งกำลังด้วยเฟืองเพลนเนตตารี

8.3 การส่งกำลังกระปุกเกียร์อัตโนมัติและโอเวอร์ไดร์ฟ

8.4 การใช้เกียร์และการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ

 

วิธีการสอน    บรรยาย /ถาม - ตอบ

สื่อการสอน

ใบความรู้

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

 

     

 

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 1

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                จำนวน 3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  คลัตช์

เรื่อง       - กระปุกเกียร์แบบไม่ใช้ซินโครเมช

              - กระปุกเกียร์แบบซินโครเมช

              -  ขบวนการส่งกำลังกระปุกเกียร์

              - การตรวจซ่อมกระุกเกียร์รถขับล้อหลัง

               - การส่งกำลังเกียร์รถขับล้อหน้า

               - การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

               - การส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับล้อ

 -  การทำงานและการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ                                                      เวลา  8ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

การขับเคลื่อนรถยนต์ คือกลไกการส่งด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องต้นกำลัง ผ่านล้อช่วยแรง คลัตช์   กระปุกเกียร์  เฟืองท้าย  เพลาขับล้อไปขับเคลื่อนล้อรถยนต์ให้รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยตัวเองตามความเร็วหลายระดับ  และเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้ตามผู้ขับที่ต้องการ

 

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องเกียร์

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหน้าที่และประเภทของเกียร์ได้

2. ถอดประกอบเกียร์ธรรมดาได้ถูกต้อง

3.  บริการเกียร์ประเภทต่างๆ ได้

4. บริการการตรวจซ่อมการควบคุมเกียร์ได้

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

          1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

          2. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามนำ เช่น

              คำถาม 1. การส่งกำลังจากเครื่องยนต์ถึงล้อมีอะไรบ้าง

                     2. รถยนต์รุ่นใหม่มีระบบส่งกำลังแบบใด

 

3. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้แผ่นใน ใบความรู้ ประกอบการบรรยายและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้ได้สาระของการเรียนเรื่อง

             1. ประเภทของคลัตช์ได้

2. การควบคุมคลัตช์ด้วยกลไก

3.  การควบคุมคลัต์ด้วยน้ำมัน

4. การตรวจซ่อมการควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน

5. การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์                   

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบความรู้

          2. แผ่นใส

          3. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน

          4. แบบทดสอบรายหน่วย

 

การประเมินผล

          จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. กระปุกเกียร์รถยนต์แบ่งออกเป็น……………..ประเภท

1.1           ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.2           …………………………………………...

1.3           ……………………………………………

2.    หน้าที่ของเกียร์คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ชนิดของเฟืองเกียร์มี………………..ชนิด

3.1   ………………………………………

3.2   ……………………………………….

3.3   ……………………………………….

                           3.4   ……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์  2100-1002

หน่วยที่ 1 เกียร์

เรื่อง         - กระปุกเกียร์แบบไม่ใช้ซินโครเมช

                 - กระปุกเกียร์แบบซินโครเมช

                 -  ขบวนการส่งกำลังกระปุกเกียร์

                 - การตรวจซ่อมกระุกเกียร์รถขับล้อหลัง

                 - การส่งกำลังเกียร์รถขับล้อหน้า

                 - การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

                 - การส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ ล้อ

                 -  การทำงานและการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ

ครั้งที่ 6-13

จำนวน   48  ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบไม่  
     ใช้ซินโครเมชได้

2. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบใช้  

     ซินโครเมชได้

3. อธิบายการหาอัตราทดและประสิทธิภาพของ

    กระปุกเกียร์ได้

4. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อขัด

    ข้องกระุกเกียร์รถขับล้อ หลัง

5. อธิบายการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ส่วน 

    ประกอบกระปุกเกียร์ขับล้อหน้าได้

6. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อ

     ขัดข้องกระุกเกียร์รถขับล้อหน้าได้

7. อธิบายการวิเคราะห์ข้อขัดข้องกระปุกเกียร์

    ขับ ล้อได้

8. อธิบายหลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติได้

1.1 กระปุกเกียร์แบบเฟืองเลื่อน

1.1 กระปุกเกียร์แบบขบคงตัว

2.1 ลำดับการส่งถ่ายกำลังกระปุกเกียร์ซินโครเมช4 ความเร็ว

2.2 ซินโครเมชแบคลัตช์กรวยและเฟืองทองเหลือง

2.3 กลไกคันเกียร์และการล็อกเกียร์

2.4 เทคนิคการใช้เกียร์รถ   ยนต์

3.1 การส่งกำลังและประสิทธิภาพการส่งกำลัง

3.2.ทอร์กระบบส่งกำลัง

3.3 อัตราทดเฟื่องกระปุกเกียร์

4.1 การถอดเสื้อกระปุกเกียร์และชุดเฟืองเกียร์

4.2 การถอดชิ้นส่วนและวิเคราะห์สภาพชิ้นส่วนกระปุกเกียร์

4.3 การประกอบชิ้นส่วนกระปุกเกียร์

5.1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรถขับล้อหน้า

5.2 ส่วนประกอบและการส่งถ่ายกำลังของแต่ละเกียร์

5.3 ส่วนประกอบและการส่งถ่ายกำลังชุดเฟืองดอกจอก

     

 

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบไม่  
     ใช้ซินโครเมชได้

2. อธิบายการถอดประกอบกระปุกเกียร์แบบใช้  

     ซินโครเมชได้

3. อธิบายการหาอัตราทดและประสิทธิภาพของ

    กระปุกเกียร์ได้

4. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อขัด

    ข้องกระุกเกียร์รถขับล้อ หลัง

5. อธิบายการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ส่วน 

    ประกอบกระปุกเกียร์ขับล้อหน้าได้

6. อธิบายการถอดประกอบและวิเคราะห์ข้อ

     ขัดข้องกระุกเกียร์รถขับล้อหน้าได้

7. อธิบายการวิเคราะห์ข้อขัดข้องกระปุกเกียร์

    ขับ ล้อได้

8. อธิบายหลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติได้

5.4 การบำรุงรักษากระุกเกียร์ขับล้อหน้า

6.1 การตรวจและการถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์

6.2งานประกอบชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์

6.3 การตรวจซ่อมชุดเฟืองดอกจอก

7.1 การส่งกำลังของกระปุกเกียร์ขับ ล้อแบบเฟือง

7.2 การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ ล้อ

7.3 การตรวจซ่อมชุดเพลาขับล้อหน้ารถขับ  4  ล้อ

8.1 การส่งถ่ายกำลังของทอร์กคอนเวอร์เตอร์

8.2 การส่งกำลังด้วยเฟืองเพลนเนตตารี

8.3 การส่งกำลังกระปุกเกียร์อัตโนมัติและโอเวอร์ไดร์ฟ

8.4 การใช้เกียร์และการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ

 

วิธีการสอน    บรรยาย /ถาม - ตอบ

สื่อการสอน

ใบความรู้

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 2

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                      จำนวน 3 หน่วยกิต  6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  เกียร์

เรื่อง         1. กระปุกเกียร์แบบไม่ใช้ซินโครเมช

                 2. กระปุกเกียร์แบบซินโครเมช

                 3.  ขบวนการส่งกำลังกระปุกเกียร์

                 4. การตรวจซ่อมกระุกเกียร์รถขับล้อหลัง

                 5. การส่งกำลังเกียร์รถขับล้อหน้า

                 6. การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

                 7. การส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับล้อ

    8. การทำงานและการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ                                       เวลาสอน 48 ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

การขับเคลื่อนรถยนต์ คือกลไกการส่งด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องต้นกำลัง ผ่านล้อช่วยแรง คลัตช์   กระปุกเกียร์  เฟืองท้าย  เพลาขับล้อไปขับเคลื่อนล้อรถยนต์ให้รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยตัวเองตามความเร็วหลายระดับ  และเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้ตามผู้ขับที่ต้องการ

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. รู้ขั้นตอนการถอดเกียร์ประเภทต่างๆได้

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ถอดประกอบเกียร์ประเภทต่างๆได้ถูกต้อง

2. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและปลอดภัย

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

                 1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการชี้แจงการใช้ใบงาน เรื่อง ประเภทเกียร์

              2. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้ใบงาน ใบประเมินผลงานพร้อมทั้งสาธิตประกอบการบรรยายและอภิปราย

                       เนื้อหาร่วมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ   เรื่อง ประเภทเกียร์

                   3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบงาน โดยผู้สอนคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

          4. ผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน

 

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบงาน

          2. แผ่นใส

          3. ใบประเมินผล

การประเมินผล  จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้   ....................................................................................................................

 

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 1  คลัตช์

เรื่อง ประเภทการขับเคลื่อน

ใบงานที่ 1

เวลา 5 ชั่วโมง

 

อุปกรณ์ – เครื่องมือและวัสดุ

1. ชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

2. เครื่องมือเบื้องต้น (ประแจปากตาย  ประแจแหวน  ประแจรวม  ประแจกระบอก  ไขควง)

3. โต๊ะปฏิบัติงาน

4. ถาดใส่ชิ้นส่วน

5. ถาดรองน้ำ

6. ผ้าทำความสะอาด

7. ผงซักฟอก

8. ปืนเป่าลมพร้อมสาย

ลำดับขั้นการปฏิบัติ

ตรวจสอบ

1. เตรียมชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

2. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ

3. ตรวจสภาพความพร้อมของชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผล

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 2  เกียร์

งาน ประเภทเกียร์

ประกอบใบงานที่ 6-13

วันที่ .................

หัวข้อการประเมิน

คะแนน

บันทึกเพิ่มเติม

1. การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

2. ความถูกต้องในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

3. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

 

 

4. ความสำเร็จของงาน

 

 

5. การรักษาวินัย

 

 

6. ความปลอดภัย

 

 

7. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

 

 

8. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

9. การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

10. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน

 

 

รวม

 

 

       

 

 

หมายเหตุ         คะแนนเต็ม 10 คะแนน   (ข้อละ 1 คะแนน)

ผลการประเมิน   ได้คะแนน       9 – 10                   ดีมาก

                                      7 – 8           ดี

                                      5 – 6           พอใช้

                                      ต่ำกว่า 5         ปรับปรุง

 

 

ผลการประเมิน                        o  ดีมาก            o  ดี            o พอใช้          o ปรับปรุง

 

 

ลงชื่อ .................................................... (ผู้ประเมิน)

แบบทดสอบรายหน่วย

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.  สาเหตุที่เกียร์มีเสียงดัง

1.1  ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.3  …………………………………………...

1.4  ……………………………………………

3.    หน้าที่ของเกียร์คือ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  จงอธิบายการการเติมน้ำมันเกียร์มาพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  จงบอกชิ้นส่วนของเกียร์  ขับล้อหน้า

                                 1.1 ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.3  …………………………………………...

1.4  ……………………………………………

5. จงอธิบายขั้นตอนการทำงานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์มาพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  จงอธิบายขั้นตอนการเรียงเฟืองเกียร์มาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.  จงบอกชิ้นส่วนของเพลาส่งกำลัง (เกียร์เครื่องหน้าขับล้อหลัง  M 1300)

                                 1.1 ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.3  …………………………………………...

1.4 ……………………………………………

 

 

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้ที่

วิชา     งานส่งกำลังรถยนต์        2100-1002

 หน่วยที่ 3  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง         - เพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อ

ครั้งที่ 14-17

จำนวน    4  ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1.  เพื่อให้ประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องข้อ

     ของเพลาขับล้อหน้าได้

 2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็น  

      ระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. หน้าที่และวิธีการลดการสั่นเทือนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 2. ประเภทและชื่อข้อต่ออ่อนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

3. การตรวจซ่อมเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 

 

 

 

 

วิธีการสอน    บรรยาย /ถาม - ตอบ

สื่อการสอน

แผ่นใส 1.1-1.4

ใบความรู้

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

 

     

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 1

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                จำนวน 3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง       1. เพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อ                             เวลา  4 ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

เพลากลางและข้อต่อเพลากลางที่นี้ หมายถึง องค์ประกอบขับของรถยนต์ที่เครื่องยนต์อยู่หน้ารถ  ส่งแรงขับไปยังเฟืองท้าย  บางตำราเรียก  การขับดัน   ตามตาราภาษาอังกฤษเรียกว่า  Drive  Line  เพราะทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากกระปุกเกียร์ไปยังชุดเฟืองท้ายเพื่อดันรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. เพื่อให้รู้เพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อ

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายเพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อได้

2.  ถอด-ประกอบเพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อได้

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

          1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

          2. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามนำ เช่น

              คำถาม 1. เพลากลางมีกี่ชนิด

                     2. รถยนต์รุ่นไดมองไม่เห็นเพลากลาง

3. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้แผ่นใน ใบความรู้ ประกอบการบรรยายและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้ได้สาระของการเรียนเรื่อง

             1. ประเภทของเพลาขับล้อได้

                               

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบความรู้

          2. แผ่นใส

          3. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน

          4. แบบทดสอบรายหน่วย

การประเมินผล

          จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จงเขียนชิ้นส่วนของเพลากลาง

1.1           ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.2           …………………………………………...

1.3           ……………………………………………

2.    หน้าที่ของข้อต่อ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ชนิดของข้อต่อมี………………..ชนิด

3.1   ………………………………………

3.2   ……………………………………….

3.3   ……………………………………….

3.4 ……………………………………….

3.5 ……………………………………….

3.6 ……………………………………….

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์  2100-1002

หน่วยที่เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง         เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

ครั้งที่ 14-17

จำนวน   4 ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1.  เพื่อให้ประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องข้อ

     ของเพลาขับล้อหน้าได้

2.  เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความ

    เป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. หน้าที่และวิธีการลดการสั่นเทือนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 2. ประเภทและชื่อข้อต่ออ่อนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

3. การตรวจซ่อมเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 

 

 

 

 

วิธีการสอน    สาธิต - บรรยาย

สื่อการสอน

เครื่องมือเบื้องต้น

ชุดฝึกเครื่องยนต์

ใบงาน

ใบประเมินผล

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  จากใบประเมินผล

 

     

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 3

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                      จำนวน 3  หน่วยกิต  6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง       เพลากลาง   ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อ                      เวลาสอน 20   ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

เพลากลางและข้อต่อเพลากลางที่นี้ หมายถึง องค์ประกอบขับของรถยนต์ที่เครื่องยนต์อยู่หน้ารถ  ส่งแรงขับไปยังเฟืองท้าย  บางตำราเรียก  การขับดัน   ตามตาราภาษาอังกฤษเรียกว่า  Drive  Line  เพราะทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากกระปุกเกียร์ไปยังชุดเฟืองท้ายเพื่อดันรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. เพื่อให้ประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องข้อของเพลาขับล้อหน้าได้

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายเพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อได้

          2. ถอด-ประกอบเพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อได้

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

                 1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการชี้แจงการใช้ใบงาน เรื่อง เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

              2. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้ใบงาน ใบประเมินผลงานพร้อมทั้งสาธิตประกอบการบรรยายและอภิปราย

                       เนื้อหาร่วมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ   เรื่อง ประเภทการขับเคลื่อน

                   3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบงาน โดยผู้สอนคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

          4. ผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบงาน

          2. แผ่นใส

          3. ใบประเมินผล

การประเมินผล  จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้   ....................................................................................................................

 

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 1  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง เพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อ

ใบงานที่ 3

เวลา 20 ชั่วโมง

 

อุปกรณ์ – เครื่องมือและวัสดุ

1. ชุดฝึกเพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

2. เครื่องมือเบื้องต้น (ประแจแหวน  ประแจรวม  ประแจกระบอก  ไขควง)

3. โต๊ะปฏิบัติงาน

4. ถาดใส่ชิ้นส่วน

5. ผ้าทำความสะอาด

6. ผงซักฟอก

ลำดับขั้นการปฏิบัติ

ตรวจสอบ

1. เตรียมชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

2. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ

3. ตรวจสภาพความพร้อมของชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผล

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 1  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

งาน เพลากลาง  ข้อต่อเพลากลางและเพลาขับล้อ

ประกอบใบงานที่ 14-17

วันที่ .................

หัวข้อการประเมิน

คะแนน

บันทึกเพิ่มเติม

1. การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

2. ความถูกต้องในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

3. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

 

 

4. ความสำเร็จของงาน

 

 

5. การรักษาวินัย

 

 

6. ความปลอดภัย

 

 

7. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

 

 

8. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

9. การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

10. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน

 

 

รวม

 

 

       

 

 

หมายเหตุ         คะแนนเต็ม 10 คะแนน   (ข้อละ 1 คะแนน)

ผลการประเมิน   ได้คะแนน       9 – 10                   ดีมาก

                                      7 – 8           ดี

                                      5 – 6           พอใช้

                                      ต่ำกว่า 5         ปรับปรุง

 

 

ผลการประเมิน                        o  ดีมาก            o  ดี            o พอใช้          o ปรับปรุง

 

 

ลงชื่อ .................................................... (ผู้ประเมิน)

แบบทดสอบรายหน่วย

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.  จงบอกชิ้นส่วนของเพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

                                 1.1 ……………………………………………1.6  ……………………………………

1.2  ……………………………………….…..1.7   ……………………………………

1.3  …………………………………………...1.8  ……………………………………

1.4  ……………………………………………1.9  ……………………………………

1.5  ……………………………………………1.10  ……………………………………

2. จงอธิบายขั้นตอนการถอดเพลากลางพอสังเขป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  จงอธิบายขั้นตอนการบำรุงรักษาของเพลากลางและข้อต่อเพลากลางพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  จงบอกชิ้นส่วนเพลาขับล้อหน้า

                                 1.1 ……………………………………………1.6  ……………………………………

1.2  ……………………………………….…..1.7   ……………………………………

1.3  …………………………………………...1.8  ……………………………………

1.4  ……………………………………………1.9  ……………………………………

1.5  ……………………………………………1.10  ……………………………………

4. จงอธิบายการทำงานเพลาขับล้อหน้าพอสังเขป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  จงอธิบายขั้นตอนการถอดเพลาขับล้อหน้าพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้ที่

วิชา     งานส่งกำลังรถยนต์        2100-1002

 หน่วยที่ 4  หน่วย เฟืองท้าย

เรื่อง         - หน่วย เฟืองท้าย

ครั้งที่ 18-20

จำนวน   3  ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1.  เพื่อให้ประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องข้อ

     ของเพลาขับล้อหน้าได้

 2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็น  

      ระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. หน้าที่และวิธีการลดการสั่นเทือนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 2. ประเภทและชื่อข้อต่ออ่อนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

3. การตรวจซ่อมเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 

 

 

 

 

วิธีการสอน    บรรยาย /ถาม - ตอบ

สื่อการสอน

แผ่นใส 1.1-1.4

ใบความรู้

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

 

     

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 1

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                จำนวน 3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง       1. เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง                                                         เวลา  5 ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

เพลากลางและข้อต่อเพลากลางที่นี้ หมายถึง องค์ประกอบขับของรถยนต์ที่เครื่องยนต์อยู่หน้ารถ  ส่งแรงขับไปยังเฟืองท้าย  บางตำราเรียก  การขับดัน   ตามตาราภาษาอังกฤษเรียกว่า  Drive  Line  เพราะทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากกระปุกเกียร์ไปยังชุดเฟืองท้ายเพื่อดันรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. เพื่อให้รู้เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายเพลากลางและข้อต่อเพลากลางได้

2.  ถอด-ประกอบเพลากลางและข้อต่อเพลากลางได้

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

          1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

          2. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามนำ เช่น

              คำถาม 1. เพลากลางมีกี่ชนิด

                     2. รถยนต์รุ่นไดมองไม่เห็นเพลากลาง

3. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้แผ่นใน ใบความรู้ ประกอบการบรรยายและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้ได้สาระของการเรียนเรื่อง

             1. ประเภทของเพลากลางและข้อต่อเพลากลางได้

                               

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบความรู้

          2. แผ่นใส

          3. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน

          4. แบบทดสอบรายหน่วย

การประเมินผล

          จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จงเขียนชิ้นส่วนของเพลากลาง

1.1           ……………………………………………

1.2  ……………………………………….…..

1.2           …………………………………………...

1.3           ……………………………………………

2.    หน้าที่ของข้อต่อ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ชนิดของข้อต่อมี………………..ชนิด

3.1   ………………………………………

3.2   ……………………………………….

3.3   ……………………………………….

3.4 ……………………………………….

3.5 ……………………………………….

3.6 ……………………………………….

 

 

โครงการจัดการเรียนรู้

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์  2100-1002

หน่วยที่เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง         เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

ครั้งที่ 14-18

จำนวน   5 ชั่วโมง

จุประสงค์การสอน

รายการสอน

1.  เพื่อให้ประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องข้อ

     ของเพลาขับล้อหน้าได้

2.  เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความ

    เป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. หน้าที่และวิธีการลดการสั่นเทือนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 2. ประเภทและชื่อข้อต่ออ่อนเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

3. การตรวจซ่อมเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 

 

 

 

 

วิธีการสอน    สาธิต - บรรยาย

สื่อการสอน

เครื่องมือเบื้องต้น

ชุดฝึกเครื่องยนต์

ใบงาน

ใบประเมินผล

หนังสืออ้างอิง   บรรณานุกรมลำดับที่

การประเมินผล  จากใบประเมินผล

 

     

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้    ที่ 3

รหัสวิชา 2100-1002               วิชา งานส่งกำลังรถยนต์                      จำนวน 3 หน่วยกิต  6 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อหน่วย  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง       เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง                                           เวลาสอน 22   ชั่วโมง

 


 

สาระสำคัญ

เพลากลางและข้อต่อเพลากลางที่นี้ หมายถึง องค์ประกอบขับของรถยนต์ที่เครื่องยนต์อยู่หน้ารถ  ส่งแรงขับไปยังเฟืองท้าย  บางตำราเรียก  การขับดัน   ตามตาราภาษาอังกฤษเรียกว่า  Drive  Line  เพราะทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากกระปุกเกียร์ไปยังชุดเฟืองท้ายเพื่อดันรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

จุดประสงค์การเรียน

จุดประสงค์ทั่วไป

          1. เพื่อให้ประกอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องข้อของเพลาขับล้อหน้าได้

          2. เพื่อให้มีกิจนิจสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายเพลากลางและข้อต่อเพลากลางได้

          2. ถอด-ประกอบเพลากลางและข้อต่อเพลากลางได้

 

กิจกรรมการเรียนการรู้

                 1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการชี้แจงการใช้ใบงาน เรื่อง เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

              2. ผู้สอนให้เนื้อหาโดยใช้ใบงาน ใบประเมินผลงานพร้อมทั้งสาธิตประกอบการบรรยายและอภิปราย

                       เนื้อหาร่วมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ   เรื่อง ประเภทการขับเคลื่อน

                   3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบงาน โดยผู้สอนคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

          4. ผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

          1. ใบงาน

          2. แผ่นใส

          3. ใบประเมินผล

การประเมินผล  จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้   ....................................................................................................................

 

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 1  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เรื่อง ประเภทการขับเคลื่อน

ใบงานที่ 3

เวลา 22 ชั่วโมง

 

อุปกรณ์ – เครื่องมือและวัสดุ

1. ชุดฝึกเพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

2. เครื่องมือเบื้องต้น (ประแจแหวน  ประแจรวม  ประแจกระบอก  ไขควง)

3. โต๊ะปฏิบัติงาน

4. ถาดใส่ชิ้นส่วน

5. ผ้าทำความสะอาด

6. ผงซักฟอก

ลำดับขั้นการปฏิบัติ

ตรวจสอบ

1. เตรียมชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

2. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ

3. ตรวจสภาพความพร้อมของชุดฝึกประเภทการขับเคลื่อน

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผล

 

วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

       2100-1002

หน่วยที่ 1  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

งาน เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

ประกอบใบงานที่ 14-18

วันที่ .................

หัวข้อการประเมิน

คะแนน

บันทึกเพิ่มเติม

1. การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

2. ความถูกต้องในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

3. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

 

 

4. ความสำเร็จของงาน

 

 

5. การรักษาวินัย

 

 

6. ความปลอดภัย

 

 

7. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

 

 

8. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

9. การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 

 

10. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติงาน

 

 

รวม

 

 

       

 

 

หมายเหตุ         คะแนนเต็ม 10 คะแนน   (ข้อละ 1 คะแนน)

ผลการประเมิน   ได้คะแนน       9 – 10                   ดีมาก

                                      7 – 8           ดี

                                      5 – 6           พอใช้

                                      ต่ำกว่า 5         ปรับปรุง

 

 

ผลการประเมิน                        o  ดีมาก            o  ดี            o พอใช้          o ปรับปรุง

 

 

ลงชื่อ .................................................... (ผู้ประเมิน)

แบบทดสอบรายหน่วย

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.  จงบอกชิ้นส่วนของเพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

                                 1.1 ……………………………………………1.6  ……………………………………

1.2  ……………………………………….…..1.7   ……………………………………

1.3  …………………………………………...1.8  ……………………………………

1.4  ……………………………………………1.9  ……………………………………

1.5  ……………………………………………1.10  ……………………………………

2. จงอธิบายขั้นตอนการถอดเพลากลางพอสังเขป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  จงอธิบายขั้นตอนการบำรุงรักษาของเพลากลางและข้อต่อเพลากลางพอสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………