วิชางานฝึกฝีมือ                   

                 รหัสวิชา   2100-1004              

                 

          จุดประสงค์รายวิชา

                         1. เพื่อไห้มีความเข้าใจในการใช้การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น

                         2. เพื่อไห้มีความสามารถในการใช้   การบำรุงรักษา  เครื่องมือกลเบื้องต้น

                         3. เพื่อไห้มีความสามารถ  ในการปฏิบัติงานได้

                         4. เพื่อไห้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ได้ถูกต้อง

                         5. เพื่อไห้มีคูณธรรม  จริยธรรม ตรงต่อเวลามีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ

                             ขยันและอดทน

      คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นความปลอดภัยในการทำงาน   งานวัด  งานตรวจสอบ   งานร่างแบบ     งานตัด    งานตะไบ   งานเจาะ  งานทำเกลียว   งานประกอบ