แผนการสอน

หน่วยที่ 3

ชื่อวิชา  ธุรกิจทั่วไป

สอนครั้งที่ 9

 

ชื่อหน่วย  รูปแบบขององค์การธุรกิจ

 

คาบรวม 38

ชื่อเรื่อง  รูปแบบขององค์การธุรกิจ

 

จำนวนคาบ 5

ชื่องาน  รูปแบบขององค์การธุรกิจ

 

หัวข้อเรื่องและงาน

1.    การประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship)

2.    ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

3.    บริษัทจำกัด (Corporation)

4.    สหกรณ์ (Co-operative)

5.    รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise)

6.    แฟรนไชส์ (Franchise)

 

สาระสำคัญ

          การประกอบธุรกิจมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีข้อกำหนดของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป  การศึกษาถึงรูปแบบขององค์การธุรกิจทำให้ผู้ที่คิดจะประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ว่า รูปแบบของธูรกิจใดที่เหมาะสมกับกิจการของตนเอง ไม่ว่าจะโดยเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการลงทุนเอง การใช้วิธีหาผู้ร่วมลงทุนด้วยการซื้อกิจการของผู้อื่นมาดำเนินการต่อหรือจะเป็นการขอใช้ลิขสิทธิ์

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์

        ด้านความรู้

1.      อธิบายลักษณะของการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียวได้

2.      อธิบายลักษณะของการประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนได้

3.      อธิบายลักษณะของการประกอบการโดยบริษัทจำกัดได้

4.      อธิบายลักษณะของสหกรณ์และบอกความเป็นมาของสหกรณ์ได้

5.      อธิบายลักษณะของการประกอบการแบบรัฐวิสาหกิจได้

6.      อธิบายลักษณะของการประกอบการแบบแฟรนไชส์ได้

ด้านทักษะ

1.    สามารถนำความรู้เกี่ยวกับรูปแบบขององค์การธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.    ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน

2.    มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ร่วมกัน

3.    มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกันและร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน

 

เนื้อหาสาระ

 

          1.  การประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว คือ ธุรกิจที่มีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของรับผิดชอบในการบริหารจัดการทุกด้านด้วยตนเอง จัดตั้งได้ง่ายและมักเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เงินทุนในการดำเนินกิจการเป็นของตนเองหรือไม่ก็หยิบยืมมาจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูง การดำเนินกิจการทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการ

          2.  ห้างหุ้นส่วนมีลักษณะเป็นการรวมทุนของบุคคลหลายคน ซึ่งผู้ที่เป็นหุ้นส่วนมีการลงทุนร่วมกัน อาจจะเป็นตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน ในการทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนกัน อาจทำเป็นสัญญาด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  ห้างหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัด

          3.  บริษัทจำกัด คือ นิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรจากกิจการและนำกำไรนั้นมาแบ่งกัน ต้องมีผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 7 คนขึ้นไป การลงทุนจะแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบในหนี้สินเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ จะขายหรือโอนหุ้นให้ใครก็ได้

          4.  สหกรณ์  เป็นวิธีการจัดรูปธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ร่วมกันดำเนินกิจการร่วมกันโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ การครองชีพของสมาชิกและครอบครัวให้มีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ และหลักการของสหกรณ์ ส่วนผลตอบแทนหรือผลกำไรไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์

          5.  รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานหรือองค์การทางธุรกิจที่รัฐจัดตั้งขึ้น โดยรัฐอาจจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด หรือมีหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่รวมถึงองค์กรหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อส่งเสริมหรือสงเคราะห์การใด ๆ ที่มิใช่ธุรกิจ

          6.  แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นการประกอบธุรกิจในลักษณะของการให้สิทธิ์ทางการค้า โดยผู้ประกอบการตกลงทำเป็นสัญญากับบริษัทต้นแบบที่เป็นบริษัทแม่หรือบริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) ในการใช้สิทธิ์ทางการค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์กำหนด

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

  

ขั้นตอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนหรือกิจกรรมของนักเรียน

 

1.   ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-         ครูนำสนทนาเรื่องรูปแบบขององค์การธุรกิจที่นักศึกษารู้จักตามความคิดเห็นของนักศึกษา

-         ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

-         แจ้งจุดประสงค์และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2.   ขั้นปฏิบัติการสอน

-         ครูอธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรูปแบบขององค์การธุรกิจโดยใช้แผ่นใสประกอบการบรรยาย

 

3.   ขั้นปฏิบัติหรือฝึกหัด

-         ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มโดยกลุ่มที่ 1 ให้ไปสัมภาษณ์การประกอบการโดยเจ้าของคนเดียวมา 2 แห่ง กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนมา 2 แห่ง กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นบริษัทจำกัดมา 2 แห่ง  กลุ่มที่ 4 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นสหกรณ์มา 1 แห่ง กลุ่มที่ 5 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจมา 1 แห่ง กลุ่มที่ 6 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นแฟรนไชส์มา 1 แห่ง

-         แนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ นักศึกษาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

-         ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 3

 

4.   ขั้นตรวจสอบผลการฝึกหัด

-         ให้นักศึกษาตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลการสัมภาษณ์สถานประกอบการแต่ละแห่งหน้าชั้นเรียน

-         ให้กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาอภิปรายให้คะแนนและวิจารณ์ข้อดีข้อเสียกลุ่มที่อภิปรายตามความเป็นจริง

 

5.  ขั้นสรุป

-         ครูสรุปในเรื่องของรูปแบบขององค์การธุรกิจร่วมกับนักศึกษาโดยใช้หลักการ ถาม – ตอบ

 

 

 

-         นักศึกษาร่วมสนทนาเกี่ยวกับข้อคำถามเรื่องรูปแบบขององค์การธุรกิจอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน

-         นักศึกษาทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

-         นักศึกษาศึกษาจุดประสงค์ของการเรียนและฟังการอธิบายเพิ่มเติมจากครู

 

-         นักเรียนฟังคำอธิบายและดูหนังสือประกอบการอธิบายของครู

 

 

 

-         นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มและช่วยกันสัมภาษณ์สถานประกอบการตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-         นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

-         กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาอภิปรายให้คะแนนและ วิจารณ์ข้อดีข้อเสียกลุ่มที่อภิปรายตามความเป็นจริง

 

 

 

-         นักศึกษาสรุปร่วมกับครูอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

            ก่อนเรียน

       -  ทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

 

            ขณะเรียน

-         ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มโดย

กลุ่มที่ 1 ให้ไปสัมภาษณ์การประกอบการโดยเจ้าของคนเดียวมา 2 แห่ง

กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนมา 2 แห่ง

กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นบริษัทจำกัดมา 2 แห่ง 

กลุ่มที่ 4 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นสหกรณ์มา 1 แห่ง

กลุ่มที่ 5 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจมา 1 แห่ง

กลุ่มที่ 6 สัมภาษณ์กิจการที่เป็นแฟรนไชส์มา 1 แห่ง

-    ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

 

            หลังเรียน

-         นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังการเรียนประจำแผนการสอนที่ 3 เรื่องรูปแบบของ องค์การธุรกิจ

-   นักศึกษาที่เป็นเวรประจำวันทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน

 

การวัดและการประเมินผล

            ก่อนเรียน

   สมรรถนะ        ตอบคำถามเรื่องรูปแบบขององค์การธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

          วิธีวัด             การทดสอบ

          เครื่องมือวัด     แบบทดสอบ

   เกณฑ์การให้คะแนน     แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

แบบทดสอบแบบอัตนัย 5 ข้อ ถูกผิด 5 ข้อ

                             เกณฑ์ผ่าน 5 คะแนนขึ้นไป

 

 

            ขณะเรียน

          สมรรถนะ        ตอบคำถามอย่างถูกต้อง รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความสนใจ

                            และกระตือรือร้นในการเรียน

          วิธีวัด             การสังเกต

          เครื่องมือวัด     แบบสังเกต

          เกณฑ์การให้คะแนน     ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ       อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก

                                      ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ อยู่ในเกณฑ์  ดี

                                      ปฏิบัติบางครั้ง                     อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง

                                      ไม่ปฏิบัติเลย                       อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง

                                      เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป

 

 

            หลังเรียน

          สมรรถนะ        มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบขององค์การธุรกิจ

          วิธีวัด             ทดสอบ

          เครื่องมือวัด     แบบทดสอบ

   เกณฑ์การให้คะแนน     แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

                             แบบทดสอบแบบปรนัย

เกณฑ์ผ่าน 5 คะแนนขึ้นไป

 

 

 

กลับหน้าหลัก