หน่วยที่ 5

ระบบการแลกเปลี่ยน

สาระการเรียนรู้
1.  วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน
2.  ระบบการแลกเปลี่ยนโดยของต่อของ
3.  ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน
4.  ระบบการแลกเปลี่ยนด้วยเครดิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  บอกวิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยนได้
2.  อธิบายและบอกปัญหาของระบบการแลกเปลี่ยนโดยของต่อของได้
3.  อธิบายระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินได้
4.  อธิบายระบบการแลกเปลี่ยนด้วยเครดิตได้

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5

วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน
   
-  ระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของ (Barter System)
    -  ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน (Money System)
    -  ระบบการแลกเปลี่ยนด้วยเครดิต (Credit System)

      ระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของ (Barter System)
   
   ระบบการแลกเปลี่ยนเริ่มต้นขึ้นจากความต้องการสิ่งของเครื่องใช้และปัจจัยต่าง ๆ ของมนุษย์ แต่ของมนุษย์ไม่สามารถผลิตเองได้ทั้งหมด หรือผลิตเองได้แต่มีมากเกินความจำเป็น จึงนำของที่ตนมีอยู่ไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นที่มีความต้องการ แต่การแลกเปลี่ยนแบบนี้มีปัญหาและความไม่สะดวกหลายประการ คือ ปัญหาเรื่องความต้องการที่ไม่ตรงกัน ปัญหาเรื่องสิ่งของที่แลกเปลี่ยนกัน บางอย่างไม่สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้  ปัญหาเรื่องมาตรฐานในการวัดมูลค่าของที่ใช้แลกเปลี่ยน  ปัญหาเรื่องการขนส่ง  ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมและการใช้คืน และปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษา

       ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน (Money System)
   
   
เป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เงินเป็นสิ่งที่มีราคากำหนดไว้เพื่อการชำระหนี้หรือสินค้าและบริการ หรือปลดเปลื้องข้อผูกพันทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นยอมรับ เงินทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจ 4 ประการ ได้แก่  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่า  เป็นเครื่องสะสมมูลค่า  เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต

       ระบบการแลกเปลี่ยนด้วยเครดิต (Credit System)
   
    คือการแลกเปลี่ยน ซึ่งบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือบริการของอีกบุคคลหนึ่ง โดยผู้รับยังไม่ชดใช้เงินตามมูลค่าของทรัพย์สินหรือบริการนั้นในทันที  แต่ได้ให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะชดใช้คืนตามราคาหรือตามมูลค่าในภายหลัง  แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท  เช่น  เครดิตที่ให้เอกชนกู้ยืม  เครดิตที่ให้รัฐบาลกู้ยืม  เครดิตระยะสั้น  เครดิตระยะยาว  เครดิตเพื่อการบริโภค  เครดิตเพื่อการผลิตสินค้า  เป็นต้น

         มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความต้องการสิ่งของเครื่องใช้และปัจจัยต่าง ๆ สำหรับการดำรงชีวิต  และเพื่อบำบัดความต้องการของตนเอง  แต่เนื่องจากความต้องการของมนุษย์เป็นความต้องการทีไม่สิ้นสุด  มนุษย์จึงพยายามที่จะหาสิ่งอื่น ๆ ที่ตนต้องการ  นอกเหนือจากสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ด้วยการแลกเปลี่ยนของที่ตนมีอยู่กับบุคคลอื่นที่มีความต้องการเช่นเดียวกัน

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5

กลับหน้าหลัก