สื่อการเรียนการสอน

รายวิชา เอกสารธุรกิจ


  รายละเอียดรายวิชา      
 
 
 โครงการสอน
 เนื้อหารายวิชา
 แบบทดสอบความรู้
 
   
   
     
     
         
  รายวิชา เอกสารธุรกิจ รหัส 2201-1018  ระดับ  ปวช.  
  จุดประสงค์รายวิชา       
 

1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและรูปแบบของเอกสารทางธุรกิจ

2.   เพื่อให้มีทักษะในการใช้เอกสารทางธุรกิจได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท

3.   เพื่อให้มีกิจนิสัยการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบ

   
  มาตรฐานรายวิชา      
 

1.       อธิบายรูปแบบของเอกสารธุรกิจประเภทต่าง ๆ

2.       เลือกใช้เอกสารทางธุรกิจได้เหมาะสมกับธุรกิจ

   
  คำอธิบายรายวิชา  

 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ   และประโยชน์ของเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เอกสารทางการเงิน  เอกสารการซื้อและการขายสินค้า  เอกสารการขนส่ง  เอกสารการประกันภัย  เอกสารการคลังสินค้า  เอกสารการนำเข้าและการส่งออก  ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารทางธุรกิจกับเทคโนโลยี