สื่อการเรียนการสอน

รายวิชา เอกสารธุรกิจ


  รายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู้      
 
     
 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาความหมาย ความสำคัญ   และประโยชน์ของเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เอกสารทางการเงิน  เอกสารการซื้อและการขายสินค้า  เอกสารการขนส่ง  เอกสารการประกันภัย  เอกสารการคลังสินค้า  เอกสารการนำเข้าและการส่งออก  ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารทางธุรกิจกับเทคโนโลยี

 
       

       
       
       
     

[กลับหน้าหลัก]