ชื่อวิชา   การบัญชีภาษีอากร

 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา

 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์

 
 

วิเคราะห์รายการ

 
 

ตัวอย่างที่  3

 
 

ตัวอย่างที่  4

 
 

ตัวอย่างที่  5

 
 

ตัวอย่างที่  6

 
   

 

     
 
 

หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                1. ประมวลรัษฎากร กฎการทรวงการคลัง ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร

                2. วารสารเกี่ยวกับการบัญชี และการภาษีอากร

                3. มาตรฐานการบัญชี