วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เอกสารเผยแพร่ > หลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตรระดับประกาศวิชาชีพ (ปวช)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สาขางาน
ช่างยนต์ ยานยนต์
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา สาขางาน
การบัญชี การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สาขางาน
ช่างยนต์ ยานยนต์
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา สาขางาน
การบัญชี การบัญชี

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรทวิภาคี

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สาขางาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
ช่างยนต์ ยานยนต์