วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคเทิง

ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคเทิง

วิทยาลัยการอาชีพเทิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2536 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-พ.ศ.2539) เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลเวียง 30 ไร่ และที่ดินราชพัสดุโรงเรียนเทิง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 20 ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ จนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้ทำการขอเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพเทิง มาเป็น วิทยาลัยเทคนิคเทิง จนถึงปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคนิคเทิง ตั้งอยู่ที่ 191 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160 โทรศัพท์ 0-5379-5526 โทรสาร 0-5379-5511