วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
หน้าแรก > เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > บุคลากร

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร
ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน)
ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยอำนวยการ 5 5 -
ข้าราชการครู/ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ผู้ที่ได้รับการรับรอง 9 9 9
ข้าราชการพลเรือน 0 - -
พนักงานราชการครู 13 13 13
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -
ครูพิเศษสอน 21 18 21
เจ้าหน้าที่ 13 - -
บุคลากอื่น ๆ(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ๆ) 9 - -
รวมครู 43 40 43
รวมทั้งสิ้น 70 40 43