วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
หน้าแรก > เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > บุคลากร

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร
ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน)
ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยอำนวยการ 4 4 -
ข้าราชการครู/ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ผู้ที่ได้รับการรับรอง 11 11 11
ข้าราชการพลเรือน 0 - -
พนักงานราชการครู 12 12 12
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -
ครูพิเศษสอน 26 20 26
เจ้าหน้าที่ 12 - -
บุคลากอื่น ๆ(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ๆ) 9 - -
รวมครู 49 43 49
รวมทั้งสิ้น 74 43 49