ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :191 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
Telephone :
Email :tice.boss@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา