ชื่อ - นามสกุล :นายพรพจน์ สิทธิ
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานโครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :