ชื่อ - นามสกุล :นายนปตรี อินเรือง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานทวิภาคี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อการเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :