ชื่อ - นามสกุล :นายหล่ง สมฤทธิ์
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวิจัย พัฒนานวรรตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประกัน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานการค้า
หน้าที่ในกลุ่ม :