ชื่อ - นามสกุล :นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานทวิภาคี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อการเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :