ชื่อ - นามสกุล :นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานการเงิน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวิจัย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประกัน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานการค้า
หน้าที่ในกลุ่ม :