ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัญชลี ขิใสยา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :