ชื่อ - นามสกุล :นายสมจิตร ตื้อคำ
ตำแหน่ง :นักการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม :