ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายฝน สายประสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารทั่วไป ,หัวหน้างานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารทั่วไป ,หัวหน้างานบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : งานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร