ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย ต๊ะวงค์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม :