ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย กินเรือน
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก :พนักงานราชการครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานโครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานทวิภาคี
หน้าที่ในกลุ่ม :