ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย กินเรือน
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ