ชื่อ - นามสกุล :นายนิรุติ สว่างใจธรรม
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่